Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

2010-talet

Det moderna SHIS tar form

Det omfattande utvecklings- och förändringsarbetet som hade påbörjats på 2000-talet fortsatte även under 2010-talet. En modern decentraliserad organisation infördes, en plan för utveckling av bostadsbeståndet lades fast och verksamhetens innehåll sågs över och tydliggjordes. Samverkan med stadens förvaltningar och bolag utvecklades och förstärktes. I utvecklingsarbetet lades särskild vikt vid att möta socialtjänstens efterfrågan på olika former av boenden för människor med sociala problem. Nära samarbete etablerades även med stadens fastighetsbolag och omfattande utbyggnader av SHIS bostadsbestånd genomfördes.

 

I och med omorganisationen fick SHIS ett tydligare uppdrag. Från att ha arbetat omhändertagande, ändrades inriktningen till att stödja de egna förmågorna och egenmakten hos hyresgästerna. Boendeformen stödboende ändrade namn till boende med stöd för att tydliggöra att boendeformen inte innebär vård eller behandling utan stöd i boendet. Metoden MI (Motiverande samtal) började successivt tillämpas. Det uttalades också tydligt att målet för hyresgästerna var ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

 

En tydlig strategi för att öka genomströmningen och tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden togs fram. Strategin innehöll systematisk och kontinuerlig planering och uppföljning av varje hyresgäst, boskola (nu Vägen till egen bostad) tillgänglig för alla hyresgäster, tillgång till budget- och skuldrådgivning och aktivt arbete med så kallade kvarboende hyresgäster. Detta, tillsammans med betydande utbildningssatsningar för framför allt personalen i boende med stöd, ledde till en ökad tydlighet mot socialtjänsten.

 

Bjällerkransen invigs

Bjällerkransen i Västertorp var den största nyproduktionen inom SHIS bostadssociala verksamhet. Fastigheten som successivt invigdes från 2014 har 276 lägenheter anpassade för alla kategorier av hyresgäster inom SHIS. Bjällerkransen ersatte den mindre ändamålsenliga och gamla byggnaden på samma adress vid namn Västertorp.

 

Under perioden tillkom även ett flertal andra fastigheter såsom Bredbyplan, Byholmen, Kvarnberget, Svanholmen, Skarpa By och Vällingby. Äldre, mindre ändamålsenliga fastigheter, exempelvis Bällsta, Blackeberg och Maria avvecklades samtidigt.

 

Vid nyetablering var normalisering ett begrepp som var vägledande. Detta för att möjliggöra en blandning av familjer och ensamstående ungdomar samt vuxna.

 

Bjällerkransen i Västertorp.

Foto: SHIS Bostäder

 

Verksamhet för nyanlända – SHIS expanderar

År 2015 tillkom en ny verksamhetsgren inom SHIS - nyanlända. Utifrån detta uppdrag växte SHIS verksamhet snabbt. Bostadsbeståndet, antalet anställda och omsättningen mer än fördubblades på kort tid. Staden mobiliserade sina insatser och alla tänkbara lediga objekt, främst via Micasa Fastigheter, iordningställdes som bostäder för målgruppen. Parallellt påbörjade staden och SHIS en planering tillsammans med AB Stockholmshem för modulbostäder. De första modulbostäderna i Fagersjö stod klara redan våren 2016.

 

Modulbostäder i Fagersjö

Modulbostäder i Fagersjö. Foto: SHIS Bostäder

 

Initialt var Stockholms stads mottagande av nyanlända baserat på ett avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Mottagandet organiserades av socialförvaltningen och SHIS. Från den 1 mars 2016 fick Sveriges samtliga kommuner en lagstadgad skyldighet att ta emot nyanlända och erbjuda dem bostad. Stockholm har sedan dess haft ett högt antal nyanlända personer att bereda bostad för och SHIS varit en mycket viktig aktör.

 

Ensamkommande flyktingbarn

När det hösten 2015 fanns ett högt tryck på Sverige och Stockholm att ta emot ensamkommande flyktingbarn, främst från Afghanistan, bidrog SHIS genom att i snabb takt iordningsställa ankomstboende, det vill säga ett tillfälligt boende för ungdomar under 18 år i avvaktan på vidare placering. Under åren 2017 till 2021 var SHIS också en viktig aktör för att tillhandahålla bostäder till de tidigare ensamkommande flyktingbarnen som blivit myndiga och inte längre var placerade i HVB-hem.

 

Särskilt prioriterade målgrupper

Våld i nära relation

Öppnandet av ett Mellanboende för kvinnor med erfarenhet av våld i nära relation är ett exempel på hur SHIS kan svara upp mot stadens efterfrågan och behov. Verksamheten finns kvar än idag och har kontinuerligt utvecklats för att möta målgruppens behov, om än mer intensivt under de senaste åren. Idag inkluderas även män i målgruppen.

 

Äldre i hemlöshet +66

År 2018 fick SHIS stadens uppdrag att tillhandahålla boende för äldre i hemlöshet, med eller utan missbruk. Sedan dess tillhandahåller Micasa Fastigheter årligen 25 seniorlägenheter. Lägenheterna möjliggör för hyresgäster, som efter sin boendetid hos SHIS uppnått stabilitet i fråga om sina personliga förhållanden och förmåga att sköta sin bostad, att kunna gå vidare i sin boendekarriär och få en permanent bostad och ett förstahandskontrakt. En särskild äldrelots arbetar med att stötta hyresgästerna i denna resa. Även denna verksamhet finns kvar och är alltjämt prioriterad samt under ständig utveckling.

 

Barnfamiljer i hemlöshet eller i osäkra boendeförhållanden

Barnfamiljer i hemlöshet eller i osäkra boendeförhållanden är och har under en lång tid varit en prioriterad målgrupp för SHIS. Etableringen av nya fastigheter med större lägenheter under denna period syftade inte minst till att säkerställa tillgång till boende för familjer. Från 2018 har SHIS genom uppdrag från staden fått möjlighet att årligen avropa 100 lägenheter från Bostadsförmedlingen, vilket utgör ett kontinuerligt och värdefullt tillskott av lägenheter för målgruppen.