Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

1990-talet

Förändrat uppdrag

Efter ett omfattande utredningsarbete fastställde kommunfullmäktige 1996 SHIS nuvarande uppdrag - att tillsammans med Stockholms nämnder med socialtjänstansvar dels tillhandahålla genomgångsbostäder för personer som av sociala och/eller ekonomiska skäl är i behov av tillfällig bostad, dels erbjuda en mer varaktig bostad med visst boendestöd för personer med sociala problem. Beslutet innebar ett tydligare gränssnitt mellan socialtjänsten och SHIS, där social-tjänsten ansvarade för vård och behandling och SHIS för de bostadssociala insatserna. I beslutet används för första gången termen genomgångsbostäder mer konsekvent i beskrivningen av SHIS.

 

Utbyggnad av verksamhet för flyktingar

Utbyggnaden av bostäder för flyktingar fortsatte under 1990-talet till följd av stora flyktingströmmar framför allt från Balkan. Främst handlade det om boende i nedlagda vårdbyggnader (via dåvarande Stockholms läns landsting), som blev provisoriska flyktingbostäder. Det fanns även många lediga kontorsfastigheter som omvandlades till bostäder under en begränsad tid. Verksamheten avvecklades till stor del 1995, på grund av att kriget på Balkan var slut och många flyktingar återvände. De som stannade kvar i Sverige hade då fått lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden.

 

Fastighet i Västberga som inte längre är i drift

Västberga togs i drift 1995 som flyktingbostäder. Anläggningen
avvecklades hösten 2012. Foto: SHIS Bostäder.

 

Gyllene Rattens verksamhet

Under 1990-talet utvecklades Gyllene Rattens verksamhet. Arbetet byggde till stor del på en metodik som personalen utvecklade. I samarbete med frivilliga, Brännkyrka församling och organisationer som Rädda Barnen och Röda Korset arbetade man aktivt med de boende. De fick inte bara hjälp med lägenhet utan också hjälp att tolka det nya samhället. Metodiken utgick i stora drag från att boendet är en viktig del av en människas liv och därför blir en identitetsbärare. Det gav en ingång för personalen att arbeta med de regler som vi alla måste förhålla oss till när vi bor i en lägenhet med och omkring andra människor.

 

Personalbostäder omvandlas till ungdomsbostäder

Under den första delen av 1990-talet övergick tidigare landstingsägda personalbostäder till SHIS bostadsbestånd och omvandlades till ungdomsbostäder. SHIS renodlade sin roll som bostadssocial resurs. Ungdomar som inte kunde få lägenhet på annat sätt, fick möjlighet att söka en genomgångsbostad.