Vanliga frågor och svar kring SHIS boenden för nyanlända

Hur är SHIS inblandade i bosättning av stadens nyanlända?

 • SHIS Bostäder har stadens uppdrag att ordna med boende åt de nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT), och som har blivit kommunplacerade i Stockholm.

Vilka är SHIS Bostäder?

 • SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) är en kommunal hyresvärd som sedan 1963 har haft Stockholms stads särskilda uppdrag att tillhandahålla genomgångsbostäder till personer som av olika sociala eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att skaffa en egen lägenhet på egen hand.

Vilka får bo hos SHIS?

 • För att bo hos SHIS krävs det att du är över 18 år och har en stadigvarande inkomst. Du ska ha permanent uppehållstillstånd (PUT) och vara folkbokförd inom Stockholms kommun. Du ska heller inte ha några som helt möjligheter att ordna ett boende på egen hand. SHIS förmedlar lägenheter via Stockholms stads bostadsförmedling. Är man i behov av ett särskilt boendestöd och är aktuell hos socialtjänsten är det de som efter egen utredning ansöker om ett boende hos SHIS.

Hur länge får man bo hos SHIS?

 • Alla hyresgäster tecknar ett korttidskontrakt med avstående av besittningsskydd. Det innebär att man maximalt får bo kvar i fem år med en möjlig förlängning på två år. SHIS personal har återkommande uppföljningsmöten med alla hyresgäster där man går igenom förutsättningarna för att flytta vidare till eget boende. Hyresgäster måste stå i bostadsförmedlingens kö och så snart som en hyresgäst bedöms kunna få en egen lägenhet så säger SHIS upp kontraktet med hyresgästen.

Hur många får det bo i en lägenhet?

 • I de modulhus som ska byggas för SHIS räkning bor man en person per lägenhet i de mindre lägenheterna. I de större lägenheterna kan det bo en familj om högst två vuxna med barn. Man får inte ha släktingar eller vänner boende hos sig. Det är bara de som har tecknat hyresavtal med SHIS som har rätt att bo i lägenheten. SHIS har kopieringsskyddade nycklar och endast en nyckel per kontraktsinnehavare får kvitteras ut. SHIS har personal på plats under dagtid som ser till att ordningsreglerna följs.

Får man ha inneboende eller hyra ut i andrahand när man bor hos SHIS?

 • Nej, Det är inte tillåtet för någon annan än de som står på kontraktet att bo i lägenheten. Man får inte heller hyra ut i andra hand eller låna ut sin lägenhet. SHIS har personal på plats inom samtliga fastigheter och känner hyresgästerna väl. Kommer det till vår kännedom att någon bryter mot dessa regler får de en varning och om inte den åtlyds sägs hyresavtalet upp och hyresgästen får flytta.

Kommer det endast bo unga män i fastigheterna?

 • Sammansättningen män/kvinnor styrs av vilka personer som Migrationsverket skickar till våra bostäder. SHIS arbetar aktivt för att motverka kategoriboenden inom alla verksamheter. Det gäller även de nyanlända men här kan vi inte aktivt påverka vilka Migrationsverket kommunplacerar i Stockholm.

Vad gör de boende på dagarna?

 • Personer i åldern 20-64 år som har fått uppehållstillstånd som flykting har rätt till särskilt stöd för att så snabbt som möjligt ska komma i arbete. En etableringsplan upprättas tillsammans med Arbetsförmedlingen vilken innehåller olika aktiviteter som ska stödja personen på vägen till arbete. Vilka aktiviteter som ingår i planen styrs av individens behov. Sysselsättningen är på heltid (40 timmar i veckan) och kan bestå av Svenska för invandrare (SFI), praktik, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering som ska ge grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
  Läs mer om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag på deras hemsida genom att klicka här.

Hur försörjer sig de boende?

 • Under tiden som personen deltar i etableringsplanens aktiviteter utgår en etableringsersättning som ska täcka omkostnader för bland annat hyra, SL-kort, mat och kläder. Etableringsersättningen är i dag 308 kronor per dag, fem dagar i veckan, för personer som deltar full tid. Till etableringsersättningen kan man ansöka om bostadsersättning som ska täcka hyran. Du får också ett tillägg om du har barn. Har man fler än tre barn får man bara ersättningstillägg för de tre äldsta och man kan max få 4500 kronor per månad.
  Läs mer om etableringsersättning på Försäkringskassans hemsida genom att klicka här.

Hur betalar hyresgästerna sin hyra?

Har ni personal i fastigheterna?

 • Samtliga av SHIS fastigheter är bemannade med egen personal. Under kontorstid finns det alltid bovärdar på plats.  Bovärdarnas roll är att stötta hyresgästerna med visst bostadssocialt stöd. Det bostadssociala stödet handlar om förmedlande av grundläggande kunskaper i hur man sköter en lägenhet och hur man förväntas vara som en ”god granne” i ett flerfamiljshus. De arbetar också aktivt med att följa upp hur de boende arbetar med att söka lägenhet. Våra bovärdar, tillsammans med enhetschefer, sköter även det administrativa arbetet som hör till en hyresvärd. De fungerar också som representanter för verksamheten i relation till myndigheter, socialtjänst, skola, omsorg, närboende och idéburna organisationer.

 Hur arbetar SHIS med säkerhetsfrågor?

 • SHIS har sedan länge en väl utbyggd organisation för säkerhet frågor. Vi har egen bilburen jourpersonal, Jourenheten, som finns tillgänglig på kvällar, nätter och helger. De står i kontakt med personal på Nokas som är vår leverantör av stationära och mobila säkerhetstjänster. För SHIS är tryggheten i och omkring våra fastigheter högt prioriterad. Vår målsättning är att våra verksamheter ska bli en tillgång till de områden där vi etablerar oss. Vi har även möjlighet att montera övervakningskameror i de områden där fastigheterna utsätts för skadegörelse eller hot om skadegörelse.
 • Vid varje fastighet gör SHIS en säkerhetsbedömning som utvärderas löpande. SHIS säkerhetschef har till sin huvuduppgift att aktivt arbeta med att utvärdera möjliga risker i och omkring våra fastigheter. Arbetet gäller allt från hot och våld i boendet till systematiskt brandskyddsarbete samt skalskydd och larm/bevakning av fastigheter och området i direkt anslutning till våra fastigheter. Säkerhetschefen samarbetar tätt med chefen för vår jourenhet och med Nokas där vi köper in diverse mobila och stationära säkerhetstjänster.