Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search


Nöjda hyresgäster hos SHIS Bostäder

För femte gången sedan 2015 har SHIS Bostäder genomfört en hyresgästundersökning. Undersökningens syfte är att få svar på hur hyresgästerna upplever SHIS som hyresvärd. Undersökningen visar på mycket goda resultat och vi ökar inom samtliga frågeområden.

Hyresgästerna har getts möjlighet att svara på olika frågor inom områdena trivsel, trygghet, bemötande och service (från SHIS personal), tillgänglighet och information (personalen på SHIS) samt ge ett helhetsomdöme.

 

Sammanfattning av resultat

 

Svaren samlades in mellan november 2022 och februari 2023. Svarsfrekvensen var 57 %, vilket är en ökning med 2%-enheter från mätningen som genomfördes 2018. Alla åldrar finns representerade, från ungdomar till ålderspensionärer. Några fler män än kvinnor finns bland de svarande. Jämfört med föregående års mätningar är det färre som har bott mindre än ett år hos SHIS och fler som har bott tre år eller längre. Två av tre har antingen arbete eller studier.

Majoriteten av de svarande talar även annat språk än svenska hemma.

 

  • Nöjd Kund Index (NKI) uppgår på helheten till 71, vilket är en ökning med hela fyra enheter sedan föregående mätning år 2018.
  • Andelen nöjda hyresgäster har ökat inom samtliga områden
  • Högst betyg får bemötande och service från SHIS personal.
  • Därtill får tillgänglighet och information från personalen på SHIS högt betyg.

 

 

Kategori

NKI 2018

NKI 2022

Förändring

Helhetsomdöme

67

71

+4

Trivsel

67

70

+3

Trygghet

70

72

+2

Bemötande och service

75

78

+3

Tillgänglighet och information

72

75

+3

 

Majoriteten av de svarande trivs och är nöjda med såväl lägenheten, bostadsområdet som fastigheten/huset de bor i. I boenden för nyanlända och i boende för familj ger de svarande tydligt bättre omdömen än 2018. Män och kvinnor gör i stort sett liknande bedömningar av alla aspekter som rör trivseln. Däremot är hyresgäster som är 30 år eller yngre något mindre positiva än de äldre.

 

Inom frågeområdet trygghet har helhetsomdömet gradvis och tydlig förbättrats sedan 2015. Även om majoriteten är nöjda uttrycker fortfarande fler än var fjärde ett missnöje med olika aspekter som rör trygghet. Det kan röra aspekter som att obehöriga personer uppehåller sig i husen samt klotter och skadegörelse. Yngre upplever en högre otrygghet än äldre. Mellan män och kvinnor finns inga skillnader. Att helhetsomdömet inom trygghetsområdet ändå har ökat, tror och hoppas vi är ett kvitto på att allt det arbete SHIS Bostäder genomfört inom området de senaste åren har givit resultat.

 

När det gäller tillgänglighet och information har andelen nöjda ökat för samtliga frågor. Den fråga som har högst andel nöjda gäller möjligheten att förstå reglerna som gäller för boendet. Fler än åtta av tio är nöjda medan endast 5 % missnöjda.

 

Inom frågeområdet bemötande och service har helhetsbetyget ökat från 75 till 78. Allra högst resultat ser vi på delfrågan om bemötande från SHIS personal där hela är 84 % nöjda. Även inom detta frågeområde finns tendenser till att äldre är mer nöjda än yngre, men skillnaderna är genomgående mindre. Det gäller även skillnaderna mellan boendeformer.

 

Under alla de år som mätningen genomförts får bemötande och service högst betyg. Detta är vi på SHIS Bostäder såklart mycket stolta och glada över.

 

Mer information

För mer information, mejla info@shis.se

 

Om hyresgästundersökningen

Som ett led i att kvalitetssäkra SHIS verksamhet har uppdragits åt SWECO att genomföra en hyresgästundersökning. Undersökningen är en uppföljning av motsvarande undersökningar som genomfördes 2011, 2013, 2015 och 2018. Det är en totalundersökning vilket innebär att samtliga hyresgäster givits möjlighet att svara. Från och med 2018 års underökning ingår även nyanlända i undersökningen. Enkäten har varit möjlig att besvara på svenska, engelska, arabiska, tigrinja och somaliska.